Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021
23/07/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê dịch vụ Kiểm tra, hiệu chỉnh, hỗ trợ khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN năm 2021”
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện
21/07/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
21/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tính đến ngày 30/06/2021 (không bao gồm công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ) (danh sách chi tiết đính kèm).