Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
05/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 01/TB-ASCO ngày 24/6/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO về việc đăng ký bổ sung kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
01/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung Kiểm toán viên Đặng Minh Đức (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4885-2020-112-1 ngày 27/04/2022)
01/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo ngày 22/6/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Vũ Thị Thiết (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3980-2022-124-1)
01/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 220622.026/CV.BTK ngày 22/06/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao đông của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
29/06/2022
Căn cứ Quyết định số QDTH/10098884 ngày 23/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5
28/06/2022
Căn cứ Quyết định số QDTH/10108829 ngày 28/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên