Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
26/10/2021
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý
26/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội kể từ ngày 24/4/2021
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Cavico Khai thác mỏ và Xây dựng kể từ ngày 16/12/2019.
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP 471 ngày 10/07/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 135 Luật chứng Chứng khoán số 54/2019/QH145 và Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Cáp và Thiết bị viễn thông kể từ ngày 10/12/2019.
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Cafico Việt Nam