Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Đinh Thị Thanh Nga (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4936-2019-072-1) và KTV Nguyễn Đức Trọng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4860-2019-072-1)
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Kiên Giang
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà kể từ ngày 01/01/2021
16/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào (Mã chứng khoán: YRC) kể từ ngày 28/06/2021
15/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đường sắt Quảng Bình kể từ ngày 26/04/2021