Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
05/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình kể từ ngày 14/04/2021
04/05/2021
Ngày 29/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương
29/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sông Đà – Hà Nội kể từ ngày 7/4/2021
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 08/4/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
14/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội kể từ ngày 01/01/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020