Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
20/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thuỷ điện Điện lực Đắk Lắk
20/05/2022
Ngày 19/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 2951/UBCK-GSĐC ngày 19/05/2022 về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (Công ty)
20/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo ngày 11/05/2022 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về việc giảm kiểm toán viên Lê Tuấn Trung
19/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 120522.006/CV.BTK ngày 12/05/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
19/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo 05.05.1/2022/TB-AASCN ngày 5/5/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty/AASCN) về việc giảm kiểm toán viên hành nghề
19/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Megram kể từ ngày 14/04/2022