Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
28/09/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 2022/22/Cv-CVN/008-UBCK ngày 5/9/2022 của Công ty TNHH Crowe Việt Nam về việc báo giảm kiểm toán viên hành nghề chấp thuận kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
28/09/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 2117/22/CV/AUD.VVALUES ngày 13/9/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt về việc thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
23/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề ngày 05/9/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Lưu Thị Hồng
21/09/2022
Ngày 20/092022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số . 62, Q./UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thực phẩm G.C
21/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí
20/09/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 267/CV-AAC ngày 23/08/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.