Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
03/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai kể từ ngày 05/11/2021
23/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1 (Danh sách đính kèm).
22/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc giảm Kiểm toán viên Lê Nam Phong (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3910-2017-006-1) và Kiểm toán viên Phan Thị Ngọc Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4174-2017-006-1)
19/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc giảm Kiểm toán viên Lê Nam Phong (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3910-2017-006-1) và Kiểm toán viên Phan Thị Ngọc Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4174-2017-006-1)
19/11/2021
UBCKNN thông theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và công ty con là SGDCK Hà Nội và SGDCK Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Do đó, ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch và được SGDCK chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.
18/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề ngày 02/11/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Bùi Quốc Trung