Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
16/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Trần Thị Thanh Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3372-2020-047-1)
16/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Trần Thị Thanh Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3372-2020-047-1)
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lê Huy Bình
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà ước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Công ty) được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lê Ẩn Thoa
13/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 08/09/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc giảm Kiểm toán viên Quách Hải Yến
10/09/2021
Ủy ban Chưng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo đơn đăng ký ngày 31/08/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.