Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
18/01/2022
Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 01/2022/BCKQCB-911 ngày 11/01/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 07/01/2022 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo ngày 04/01/2022 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC) về việc giảm Kiểm toán viên Trần Thị Kim Ngọc (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2755-2019-006-1) trong danh sách kiểm toán viên hành nghề tại Công ty
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 04/01/2022 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về việc giảm Kiểm toán viên Lê Thị Tuyết Mai
14/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Văn Thanh Phương
10/01/2022
Ngày 7/1/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 134/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.