Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc kể từ ngày 16/8/2021 (theo Quyết định số 5473/UBCK-GSĐC ngày 22/9/2021).
21/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên ngày 24/06/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 135 Luật chứng khoán số 54/2019/QH145 và khoản 5 điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
20/09/2021
Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 19/2021/BC-BAF ngày 01/09/2021, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán
16/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Trần Thị Thanh Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3372-2020-047-1)
16/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Trần Thị Thanh Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3372-2020-047-1)
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lê Huy Bình