Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
08/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên kể từ ngày 08/11/2021 (theo Quyết định số 8266/UBCK-GSĐC ngày 08/12/2021)
08/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về việc giảm Kiểm toán viên Nguyễn Đăng Tùng
06/12/2021
Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 145/2021/BC-ĐHM ngày 11/11/2021, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng từ ngày 11/11/2021 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019
03/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai kể từ ngày 05/11/2021
23/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1 (Danh sách đính kèm).
22/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc giảm Kiểm toán viên Lê Nam Phong (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3910-2017-006-1) và Kiểm toán viên Phan Thị Ngọc Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4174-2017-006-1)