Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 15/9/2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam.
13/10/2021
Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6100/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty
08/10/2021
Ngày 6/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 5980/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sonadezi Giang Điền (Công ty).
08/10/2021
Căn cứ Quyết định số QDTH/10093382 ngày 08/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung kể từ ngày 08/9/2021.
07/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo Đơn đăng ký ngày 27/09/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
07/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 305/CV-AAC ngày 01/07/2021 và Công văn số 425/CV-AAC ngày 01/10/2021 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.