Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
23/06/2021
Căn cứ Công văn số 1423/CCTT-ĐKKD ngày 27/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo đó, CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Tân Phát đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số QDTH/1000396 ngày 18/12/2017
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510.
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.