Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Ô tô Trường Hải kể từ ngày 1/1/2021
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật kể từ ngày 13/01/2021
14/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Phạm Thanh Nga (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1930-2021-137-1)
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn
14/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh kể từ ngày 22/4/2021