Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
14/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội kể từ ngày 01/01/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn số 03/TB-ASCO ngày 25/03/2021 đề nghị bổ sung danh sách kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn ngày 06/02/2021 đăng ký bổ sung kiểm toán viên thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế hoạch và Kiểm toán phía Nam bổ sung kiểm toán viên Lê Văn Tân
12/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
12/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 25/2021/AVI-CV của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông báo giảm kiểm toán viên Trần Minh Nguyệt (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3412-2020-055-1)
06/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Alphanam (Công ty) kể từ ngày 18/02/2021