Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
26/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) được bổ sung 05 kiểm toán viên (KTV) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Deloitte kể từ ngày 26/07/2021
26/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 16/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO thông báo giảm giảm 03 Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 kể từ ngày 08/7/2021
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Đinh Thị Thanh Nga (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4936-2019-072-1) và KTV Nguyễn Đức Trọng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4860-2019-072-1)
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Kiên Giang
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà kể từ ngày 01/01/2021