Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Phan Đức Danh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2080-2018-042-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK VIETNAM
05/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình kể từ ngày 14/04/2021
04/05/2021
Ngày 29/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương