Skip to content
Phát hành ra công chúng
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
30/11/2021
Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 1396/2021/BC-SeABank ngày 29/11/2021 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
30/11/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 167/2021/BC-TCSC ngày 17/11/2021 của CTCP Chứng khoán Thành Công (Công ty).
29/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 332/2021/CV-VH ngày 25/11/2021 của Công ty cổ phần Vinhomes.
29/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 1484/HĐQT-NHCT55 ngày 25/11/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Mã cổ phiếu: CTG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
25/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 1811/2021/BCKQ/DDG ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Công ty/HNX: DDG)