Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 81/2021/TCH-CV ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 494/2021/CV-CII ngày 21/10/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
20/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 5/2021/KM-BC ngày 18/10/2021 của CTCP Khang Minh Group (HNX:GKM).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
26/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 6/2021/KM-BC ngày 6/2021/KM-BC ngày 21/10/2021 của CTCP Khang Minh Group (HNX: GKM).
22/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 04/BCPH/2021 ngày 07/10/2021 của CTCP Phụ gia Nhựa (Công ty/HNX/Mã CK: PGN)
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 4766/2021/CV-ABIC-ĐT ngày 28/9/2021 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
22/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 06/2021/BC-BN ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 402VT.2021 ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang (Mã Chứng khoán: HAM – Upcom)
19/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 200/2021/TB-TGĐ/DXG ngày 20/9/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
25/10/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 266/2021/CV ngày 25/6/2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã cổ phiếu: HAX, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 208/CV.DICcons ngày 23/9/2021 của CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã cổ phiếu: DC4, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
15/10/2021
Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife (Mã CK: MML tại UPCOM).
Phát hành riêng lẻ
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số số 510/2021/HHP-ĐKCB ngày 05/10/2021 của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã cổ phiếu: HHP – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số 523/2021/CV-IR.FECON ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Fecon (Mã cổ phiếu: FCN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
19/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 191/DICcons ngày 30/8/2021 của CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã cổ phiếu DC4, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
20/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 142/2021/CV-API ngày 01/10/2021
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 0909-2021/BC-HATS ngày 27/09/2021 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 89/2021/CV_KĐ ngày 28/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Chào mua công khai
12/10/2021
UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 06/9/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).