Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Gang thép Hà Nội (Mã Chứng khoán: HSV – Upcom) theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/BC/GTHN ngày 14/10/2021.
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 258/2021/Cv-GEC ngày 11/10/2021 của CTCP Điện Gia Lai (mã cổ phiếu: GEG, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/10/2021
Ngày 11/10/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 105/2021/CV-TEG ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 208/2021/CV-HĐQT ngày 13/10/2021 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã cổ phiếu: VPB- niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 177/BDHC-P2 ngày 06/10/2021 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã Chứng khoán: BSA – Upcom).
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 0810/BC-MBG ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG (Công ty/HNX: MBG).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành số 116/2021/XDH ngày 27/9/2021 của CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội
30/09/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty) theo Báo cáo số 1440/2021/CV-SSIHO ngày 15/9/2021
24/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 2211/BC- SVI ngày 13/09/2021 của CTCP Đầu tưu Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP tại Upcom).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
15/10/2021
Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife (Mã CK: MML tại UPCOM).
14/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 359/CV-PTN ngày 30/08/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
14/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh (Mã CK: HDP tại Upcom).
Phát hành riêng lẻ
15/10/2021
Ngày 13/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Everest.
14/10/2021
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
07/10/2021
Ngày 06/10/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 0610/2021/KBC-CV ngày 06/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
Giao dịch cổ phiếu quỹ
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 0909-2021/BC-HATS ngày 27/09/2021 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 89/2021/CV_KĐ ngày 28/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
29/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 2019/2021/BC-QLGS ngày 09/09/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
Chào mua công khai
12/10/2021
UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 06/9/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).