Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
21/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 10/2022/CV-BCG ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã cổ phiếu: BCG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
21/01/2022
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng Coteccons
21/01/2022
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đề ngày 17/12/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
19/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 421/2021-CV-NVLG ngày 31/12/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
18/01/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo điều chỉnh kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 37/BC-BIDV ngày 13/01/2022 (thay thế báo cáo số 1273/BC-BIDV ngày 27/12/2021) của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
18/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 205/2021/CMC/BC-VPTD ngày 12/10/2021 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã cổ phiếu CMG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số Báo cáo số 45/2022/CV-EMS ngày 11/1/2022 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (Mã chứng khoán: EMS tại UpCom)
04/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 35/HHS-CV ngày 30/12/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã cổ phiếu: HHS – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
04/01/2022
Ngày 20/01/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 03/2022/TCH-CV ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
21/01/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo Báo cáo số 16/FPT-FAF ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần FPT (Mã cổ phiếu: FPT – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
21/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 01/BC-DIC No2 ngày 10/01/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 (Công ty).
20/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Quản lý quỹ Amber.
Phát hành riêng lẻ
19/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1512/2021/ITQ ngày 15/12/2021
18/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền (đợt 2) theo Báo cáo phát hành số 07/CTHĐ-TC ngày 05/01/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 07/01/2022 của CTCP Xây dựng 47
Giao dịch cổ phiếu quỹ
13/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đươc tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 22/2022/BC-CII ngày 07/01/2022 của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
07/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 451/CT-TCKT ngày 16/12/2021.
04/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 1098/BC-VDP ngày 26/11/2021 của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha.
Chào mua công khai
12/10/2021
UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 06/9/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).