Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
03/12/2021
Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 49/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp
02/12/2021
Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.
02/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Công ty)
30/11/2021
Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 47/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM
26/11/2021
Ngày 26/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý quỹ Fides (Việt Nam)
22/11/2021
Ngày 19/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 44/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI