Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
19/01/2022
Ngày 19/01/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNNN cấp cho CTCP Chứng khoán KS với nội dung chấp thuận cho CTCP Chứng khoán KS được thành lập Văn phòng đại diện
18/01/2022
Ngày 18/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBCK về việc thành chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thành lập Phòng Giao dịch trực thuộc trụ sở chính
18/01/2022
Ngày 17/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ ngày 08/11/2005 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt
13/01/2022
Ngày 13/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán KS
13/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty)
11/01/2022
Ngày 10/01/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 05/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán FPT