Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
29/09/2020
Ngày 28 tháng 9 năm 2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 5 năm 2003 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
28/09/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 211/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
28/09/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 205/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
28/09/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 206/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
28/09/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 202/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
28/09/2020
Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 212/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh