Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
26/05/2022
Ngày 26/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép thành lập số 43/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam
26/05/2022
Ngày 26/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 106/UBCK-GP ngày 08/4/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
26/05/2022
Ngày 26/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập văn phòng đại diện công ty quản lý cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
26/05/2022
Ngày 26/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
24/05/2022
Ngày 23/5/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP ngày 25/01/2008 do Uỷ ban Chứng khoán cấp cho CTCP Quản lý quỹ Việt Cát
24/05/2022
Ngày 24/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 4 năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam