Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
08/12/2021
Ngày 06/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBCK cho CTCP Quản lý quỹ Quốc Tế
08/12/2021
Ngày 07/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 111/GPĐC-UBCK về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GP ngày 28/8/2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn
07/12/2021
Ngày 07/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 52/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam
06/12/2021
Ngày 06/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK của Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI quản lý.
06/12/2021
Ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
03/12/2021
Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 49/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp