Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
26/10/2021
Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 94/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPĐC ngày 29/12/2006 cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong
25/10/2021
Ngày 25/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBCK về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
21/10/2021
Ngày 21/10/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 93/GPĐC-UBCK về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần quản lý quỹ Tân Việt
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết file đính kèm).
19/10/2021
Ngày 19/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
15/10/2021
Nội dung cụ thể như sau: - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 117.997.511 cổ phiếu (Một trăm mười bảy triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm mười một cổ phiếu). + Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 103.634.101 cổ phiếu + Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 4.000.000 cổ phiếu + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 10.363.410 cổ phiếu