Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
26/07/2021
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 106/UBCK-GP ngày 08/4/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
26/07/2021
Ngày 26/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 30/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối 04 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty
21/07/2021
Ngày 21/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định số 168/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/3/2010
16/07/2021
Ngày 15/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán KS
16/07/2021
Ngày 16/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 461/QĐ-UBCK quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.