Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
20/05/2022
Ngày 19/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5/2022 đến ngày 18/9/2022
17/05/2022
Ngày 17/5/2022 , Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBCK về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh Sở Giao dịch 2 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
17/05/2022
Ngày 16/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 17/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp
16/05/2022
Ngày 13/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
13/05/2022
Ngày 11/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý.
13/05/2022
Ngày 13 tháng 05 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán