Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
23/06/2021
Ngày 21/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép diều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 06/GPHĐKD ngày 29/6/2000 cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB
23/06/2021
Ngày 22/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán SSI
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận điều chỉnh số 24/GCN-UBCK ngày 17/6/2021 cho Công ty PENM PARTNER APS về việc điều chỉnh trụ sở của văn phòng đại diện Công ty PENM PARTNER APS tại Tp. Hồ Chí Minh
16/06/2021
Ngày 15/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 49/UBCK-GP ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A3 và chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A2 của CTCP Chứng khoán Bản Việt
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/cash/12M/04 của Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty)