Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
04/07/2022
Ngày 01/07/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 88/UBCK-GP ngày 11/01/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
01/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy Chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 05/UBCK-GCN ngày 06 tháng 09 năm 2007 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Securities Co.LTD
01/07/2022
Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 31/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital
01/07/2022
Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 30/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital.
01/07/2022
Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 32/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital.
01/07/2022
Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 33/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital