Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
07/12/2021
Ngày 07/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 52/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam
06/12/2021
Ngày 06/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK của Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI quản lý.
06/12/2021
Ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
03/12/2021
Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 49/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp
02/12/2021
Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.
02/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Công ty)