Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
31/08/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
28/07/2021
Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) về rút lại đề nghị chào mua công khai
27/07/2021
Tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155)
27/07/2021
Theo quy định tại Điều 89 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155)
26/07/2021
Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường CKPS (sau đây gọi tắt là Thông tư 58)
26/07/2021
Tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 quy định về các đối tượng không phải chào mua công khai
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: