Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
09/12/2021
Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện
08/12/2021
Căn cứ vào Điều 65 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
03/12/2021
Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định các trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
03/12/2021
Điều 188 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định về giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
03/12/2021
Điều 98 Luật Chứng khoán quy định người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.
03/12/2021
Theo Điều 97 Luật Chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân không có thời hạn tuy nhiên không phải có giá trị vĩnh viễn vì có các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: