Skip to content
Kiến thức chứng khoán
02/12/2021
Theo Điều 82 Luật Chứng khoán, tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và bao gồm các thành tố theo thứ tự
02/12/2021
Theo Điều 85 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán phải duy trì các điều kiện cấp giấy phép theo quy định về vốn; cổ đông/thành viên góp vốn, cổ đông/thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở vật chất và nhân sự
02/12/2021
Điều 87 Luật Chứng khoán quy định những hoạt động của công ty chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện
02/12/2021
Điều 88 Luật Chứng khoán quy định về quản lý tài sản của khách hàng như sau: Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và các quyền có liên quan là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không phải là tài sản của công ty chứng khoán.
02/12/2021
Điều 86 Luật Chứng khoán quy định công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.
01/12/2021
Điều 135 Luật Chứng khoán quy định trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 của Luật này.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: