Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư nêu trên để các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động của Thông tư tham gia ý kiến (tài liệu đính kèm tin: dự thảo Thông tư, thời gian đăng tải: 60 ngày).
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do TCT lưu ký và bù trừ CK VN quản lý
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK của Sở GDCK VN và các công ty con; TCT Lưu ký và bù trừ CK VN
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN hướng tới Bền vững và Kết nối
Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 35 được tổ chức trực tuyến ngày 18/10/2021 để thảo luận về các tiến triển trong nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn khu vực kết nối và phát triển bền vững. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường chứng khoán các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA).
UBCKNN lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm
Video