Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
12/01/2022
Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình
12/01/2022
Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của công ty đại chúng
12/01/2022
Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát của công ty đại chúng được quy định tại Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Thành viên Ban kiểm soát có ít nhất là 03 người, nhiều nhất là 05 người và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp
12/01/2022
Ban kiểm soát của công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
12/01/2022
Điều 287 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát.
12/01/2022
Trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp (mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc), Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
12/01/2022
Điều 289 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
12/01/2022
Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 171 Luật doanh nghiệp.
12/01/2022
Theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ban kiểm soát công ty đại chúng có nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
12/01/2022
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên của công ty đại chúng thực hiện như quy định đối với miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên của công ty cổ phần tại Luật Doanh nghiệp.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: