Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
27/07/2021
Thông tư 51/2021/TT-BTC được ban hành ngày 30/06/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021, thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP). Việc ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC đã tạo ra một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ cùng với Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
23/07/2021
Tại Điều 46 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) quy định điều kiện công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ
23/07/2021
Tại Điều 47 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) quy định hồ sơ công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ
23/07/2021
Theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì Công ty ABC là người có liên quan của công ty đại chúng XYZ.
23/07/2021
Bà là chị ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đang sở hữu 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng XYZ; như vậy theo quy định tại điểm b, d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì cá nhân bà là “người có liên quan” của công ty đại chúng XYZ
22/07/2021
Tại khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng
22/07/2021
Tại khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền
22/07/2021
Tại khoản 3 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định “Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.”
22/07/2021
Tại khoản 4 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng và không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền
22/07/2021
Tại Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) quy định về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: