Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
13/09/2021
Qua tìm hiểu các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, chúng tôi hiểu rằng nhân sự của công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ (khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán). Tuy nhiên, về điều kiện đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ và bố trí nhân sự này làm việc tại bộ phận/phòng/ban nào trong công ty quản lý quỹ, chúng tôi mong được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể.
13/09/2021
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Điều 80, thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên là do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Như vậy có thể hiểu là chủ sở hữu công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên có quyền bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm thành viên Hội đồng thành viên của công ty quản lý quỹ đó hay không?
13/09/2021
Công ty quản lý quỹ của chúng tôi được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV. Do có thay đổi trong chính sách đầu tư, chủ sở hữu công ty có nhu cầu rút bớt vốn tại công ty quản lý quỹ. Xin hỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rằng công ty của chúng tôi có được giảm vốn điều lệ trong trường hợp này hay không?
31/08/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
28/07/2021
Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) về rút lại đề nghị chào mua công khai
27/07/2021
Thông tư 51/2021/TT-BTC được ban hành ngày 30/06/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021, thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP). Việc ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC đã tạo ra một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ cùng với Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
27/07/2021
Tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155)
27/07/2021
Theo quy định tại Điều 89 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155)
26/07/2021
Ngày 14/7/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
26/07/2021
Tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 quy định về các đối tượng không phải chào mua công khai
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: