Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
03/12/2021
Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định các trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
03/12/2021
Điều 188 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định về giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
03/12/2021
Điều 98 Luật Chứng khoán quy định người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.
03/12/2021
Theo Điều 97 Luật Chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân không có thời hạn tuy nhiên không phải có giá trị vĩnh viễn vì có các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
03/12/2021
Điều 97 Luật Chứng khoán quy đinh về chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây: a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
02/12/2021
Theo Điều 82 Luật Chứng khoán, tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và bao gồm các thành tố theo thứ tự
02/12/2021
Theo Điều 85 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán phải duy trì các điều kiện cấp giấy phép theo quy định về vốn; cổ đông/thành viên góp vốn, cổ đông/thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở vật chất và nhân sự
02/12/2021
Điều 87 Luật Chứng khoán quy định những hoạt động của công ty chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện
02/12/2021
Điều 88 Luật Chứng khoán quy định về quản lý tài sản của khách hàng như sau: Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và các quyền có liên quan là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không phải là tài sản của công ty chứng khoán.
02/12/2021
Điều 86 Luật Chứng khoán quy định công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: