Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
2Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
3Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
4Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mạ07/01/202107/01/2021
5Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tự nguyện07/01/202107/01/2021
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán07/01/202107/01/2021
7Chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
8Thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa07/01/202107/01/2021
9Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài07/01/202107/01/2021
10Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài07/01/202107/01/2021
11Hủy tư cách công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
12Đăng ký công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
13Thay đổi việc mua lại cổ phiếu07/01/202107/01/2021
14Mua lại cổ phiếu07/01/202107/01/2021
15Đăng ký chào mua công khai07/01/202107/01/2021
16Đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đang lưu hành tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
17Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
18Đăng ký chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
19Đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
20Đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
21Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
22Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu07/01/202107/01/2021
23Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng07/01/202107/01/2021
24Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ07/01/202107/01/2021
25Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập07/01/202107/01/2021