Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đóng cửa chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
2Thành lập chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
3Rút nghiệp vụ, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
4Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
5Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
6Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
7Đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
8Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
9Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
10Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
11Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
12Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
13Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán07/01/202107/01/2021
14Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán07/01/202107/01/2021
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
16Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam07/01/202107/01/2021
17Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
18Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mạ07/01/202107/01/2021
19Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tự nguyện07/01/202107/01/2021
20Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán07/01/202107/01/2021
21Chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
22Thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa07/01/202107/01/2021
23Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài07/01/202107/01/2021
24Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài07/01/202107/01/2021
25Hủy tư cách công ty đại chúng07/01/202107/01/2021