Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh07/01/202107/01/2021
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh07/01/202107/01/2021
3Chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh07/01/202107/01/2021
4Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh07/01/202107/01/2021
5Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán07/01/202107/01/2021
6Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước07/01/202107/01/2021
7Giải thể công ty đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
8Chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán07/01/202107/01/2021
9Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty07/01/202107/01/2021
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ07/01/202107/01/2021
11Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ07/01/202107/01/2021
12Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng07/01/202107/01/2021
13Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng07/01/202107/01/2021
14Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng07/01/202107/01/2021
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục07/01/202107/01/2021
16Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần đầu ra công chúng07/01/202107/01/2021
17Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng để tăng vốn07/01/202107/01/2021
18Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng07/01/202107/01/2021
19Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở07/01/202107/01/2021
20Hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục07/01/202107/01/2021
21Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản do tăng vốn07/01/202107/01/2021
22Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản07/01/202107/01/2021
23Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn07/01/202107/01/2021
24Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở lần đầu ra công chúng07/01/202107/01/2021
25Giải thể quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục07/01/202107/01/2021