Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Báo cáo thường niên
Số điện tử: 12
Số giấy: 278
Ngày xuất bản: 12/2021
12 - 12/2021 (278)
Danh sách ấn phẩm
Nghiên cứu học thuật
Trên thị trường trái phiếu Hàn Quốc, tiềm năng của xếp hạng tín nhiệm (XHTN) dựa vào uy tín được tính toán độc lập cho từng tổ chức định mức tín nhiệm hay tổ chức XHTN (TCXHTN) trên thị trường tài chính.