Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Báo cáo thường niên
Số điện tử: 12
Số giấy: 278
Ngày xuất bản: 12/2021
12 - 12/2021 (278)
Danh sách ấn phẩm
Kinh nghiệm quốc tế
Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc thời gian qua đã ghi nhận những đợt “rung, lắc” mạnh, việc này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới mà phần nào đó tác động đến TTCK Việt Nam