Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
13/04/2021

Ngày 07/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 12/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó 104 TTHC mới ban hành và bãi bỏ 184 TTHC (trong đó 165 TTHC thực hiện tại UBCKNN và 19 TTHC thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) (chi tiết xem file đính kèm).

UBCKNN

Các tin khác