Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
01/02/2021

Ngày 26/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 kèm theo Quyết định số 40/QĐ-UBCK. Kế hoạch đã xác định cụ thể các mục tiêu cơ bản trong năm 2021 như sau:

Thứ nhất, Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ hai, Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc chủ trì, tham mưu giúp Bộ Tài chính triển khai thực hiện công tác cải cách thị trường chứng khoán, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh.

Thứ ba, Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả;  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Thứ tư, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, chủ trì thực hiện, đồng thời bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định.

UBCKNN

Các tin khác