Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Hội nghị tuyên truyền, triển khai một số nội dung trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2015 của UBCKNN
09/03/2015

  Ngày 9/3/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai một số nội dung trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện công chức các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minhvà Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

F:\ANH 2015\T3.2015\9.3.2015-HT ra soat TTHC\IMG_0014.JPG

Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: TT

  Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về Kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của UBCKNN được ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBCK ngày 20/1/2015, trong đó tập trung vào 03 nội dung như sau:

  Thứ nhất: Các công việc kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm cần triển khai trong năm 2015 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

  Thứ hai: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện theo các nội dung tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  Thứ ba: Tập huấn các nội dung của kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng quy định; đánh giá tác động; công bố; công khai, niêm yết; thực hiện và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg bao gồm (i) Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; trách nhiệm của đơn vị, cán bộ giải quyết công việc liên quan TTHC; (ii) Việc tiếp nhận các giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ thuộc TTHC; (iii) Công tác xây dựng VBQPPL và văn bản hành chính có quy định TTHC và (iv) Tổ chức rà soát, sửa đổi các quy định TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung liên quan đến quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

Kết thúc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự Hội nghị. Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

(UBCKNN)

Các tin khác