Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 19/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1571/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
23/08/2019

Ngày 19/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1571/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định số 1571/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2019 sửa đổi, bổ sung hai (02) thủ tục hành chính tại số thứ tự số 1, 2 mục B (thủ tục hành chính thực hiện tại SGDCK, TTLKCK Việt Nam) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

  UBCKNN

Các tin khác