Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
UBCKNN triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015
19/01/2015

  Ngày 15/1/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của UBCKNN năm 2015 trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cải cách hành chính của UBCKNN và các đơn vị thuộc UBCKNN, để chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức và phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBCKNN. Từ đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của UBCKNN trong năm 2015, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính UBCKNN, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra của UBCKNN trong năm 2015.

  Nhiệm vụ trong cải cách hành chính của UBCKNN được tập trung vào điểm cơ bản sau:

  Thứ nhất: Cải cách thể chế

  Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 và Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2015; Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về chứng khoán.

  Thứ hai: Cải cách thủ tục hành chính

  Thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực chứng khoán; Thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trước và sau khi ban hành VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính; Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp năm 2015 về việc tuân thủ chính sách pháp luật và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán.

  Thứ ba: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

  Hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 112/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Quyết định thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức bộ máy của UBCKNN, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Hoàn thiện Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  Thứ tư: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Tổ chức triển khai công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên cán bộ, công chức; Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức triển khai Đề án xác định vị trí làm việc và xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc UBCKNN.

  Thứ năm: Cải cách tài chính công

  Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam; Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm và Đề án xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng các phương án đàm phán dịch vụ chứng khoán, thúc đẩy quá trình đàm phán đi đến ký kết Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

  Thứ sau: Hiện đại hóa hành chính: 

  Triển khai xây dựng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với hoạt động của công ty đại chúng, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Tiếp tục triển khai xây dựng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ tại UCBKNN. Tổ chức áp dụng, đánh giá tình hình thực hiện; Nghiên cứu viết mới, cải tiến, sửa đổi các quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện công bố theo quy định.

  Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác