Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính
28/11/2017

Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bao gồm: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định ra đời là cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thống nhất, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC.

Thứ nhất, để đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và định hướng chuyển trọng tâm từ xây dựng sang hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, Chính phủ đã điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC và chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sang Văn phòng Chính phủ (Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ). Theo đó, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nội dung liên quan đến điều chuyển nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện theo dõi cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng tư pháp sang Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, tại Bộ Tài chính, kể từ ngày 25/10/2017, công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính được chuyển từ Vụ Pháp chế sang Văn phòng (theo Quyết định số 2169/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài chính).

Thứ hai, Nghị định 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới trong công bố, công khai TTHC cụ thể: Quy định việc công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố TTHC hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; bổ sung thêm một hình thức công khai bắt buộc là việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; bổ sung thêm quy định về công bố TTHC đối với trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành,...

Ngoài ra, Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, trong đó tập trung vào việc bổ sung, sửa đổi một số quy định để đưa vào quản lý, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Những nội dung mới này sẽ là cơ sở để thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, tăng cường khả năng giám sát, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, tạo môi trường giao tiếp thân thiện, thuận tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Theo đó, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP quy định rõ về yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu; quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu; quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Nghị định số 92/2017/CĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017 và bãi bỏ khoản 3a Điều 3, khoản 3a Điều 5, khoản 3a Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC); bãi bỏ cụm từ “kiểm soát TTHC” tại điểm c khoản 2 Điều 174 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định Nghị định số 92/2017/CĐ-CP bãi bỏ khoản 3a Điều 5 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC):“Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ: 3a. Về công tác kiểm soát TTHC: Chủ trì giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật” là một cơ sở pháp lý để thống nhất đầu mối triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tham mưu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN

Các tin khác