Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan có được quyền tham gia biểu quyết việc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty đại chúng không?
27/07/2021

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty đại chúng XYZ thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị và các bên nhận chuyển nhượng trong năm 2021 không phải thực hiện chào mua công khai. Trong trường hợp này, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này có được quyền tham gia biểu quyết việc chuyên nhượng cổ phiếu này không?

Trả lời:

Tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) quy định “Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.”

Theo đó, trong trường hợp này, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng XYZ.

Các tin khác