Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Chủ sở hữu công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên có quyền bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm thành viên Hội đồng thành viên của CTQLQ đó hay không?
13/09/2021

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Điều 80, thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên là do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Như vậy có thể hiểu là chủ sở hữu công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên có quyền bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm thành viên Hội đồng thành viên của công ty quản lý quỹ đó hay không?

  Trả lời:

  Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty là phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quy định: “thành viên Hội đồng thành viên công ty quản lý quỹ không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý”.

  Trong trường hợp này, chủ sở hữu công ty cần căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 99/2020/TT-BTC nêu trên để bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên công ty quản lý quỹ; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán.

Các tin khác