Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp CTDC: Thời hạn công ty đại chúng phải hoàn thành việc mua lại cổ phiếu của chính mình và những hạn chế sau khi mua lại cổ phiếu của chính mình?
10/02/2022

Thời hạn công ty đại chúng phải hoàn thành việc mua lại cổ phiếu của chính mình và những hạn chế sau khi mua lại cổ phiếu của chính mình?

Trả lời:

  Khoản 6 và 7 Điều 37 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định:

  “6. Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu theo thời gian nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

  7. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi.”

Do đó, thời hạn theo xác định tại bản công bố thông tin nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu, trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi.

Các tin khác