Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp công ty chúng tôi có thể thực hiện mua lại cổ phiểu của chính công ty khi HĐQT chưa trình phương án tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tháng 4-2021?
10/02/2022

Công ty chúng tôi là công ty đại chúng từ năm 2015. Vừa qua, Hội đồng quản trị công ty có đề xuất việc mua lại cổ phiếu của chính công ty. Liệu công ty chúng tôi có thể thực hiện được không khi mà Hội đồng quản trị chưa kịp trình phương án mua lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4-2021?

Trả lời:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng điều kiện sau:

  “a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại;

  b) Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau đây: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

  c) Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

  d) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

  đ) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”

  Do đó, việc mua lại cổ phiếu của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài ra, công ty còn phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như đã nêu ở trên.

Các tin khác