Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Công ty chúng tôi muốn chào bán trái phiếu riêng lẻ không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thì thực hiện theo điều kiện nào?
22/07/2021

Công ty chúng tôi là công ty đại chúng theo quy định pháp luật chứng khoán và TTCK, Công ty chúng tôi muốn chào bán trái phiếu riêng lẻ không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thì thực hiện theo điều kiện nào?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bao gồm:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các tin khác