Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Một số điểm mới của Thông tư số 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
27/07/2021

Thông tư 51/2021/TT-BTC được ban hành ngày 30/06/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021, thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP). Việc ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC đã tạo ra một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ cùng với Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Thông tư 51/2021/TT-BTC bao gồm 9 Điều, hướng dẫn về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư có kế thừa các quy định về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại Thông tư 123/2015/TT-BTC trước đây. Đối với các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Thông tư 123/2015/TT-BTC đã được chuyển lên quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư 51/2021/TT-BTC có một số sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Chứng khoán và phù hợp với thực tiễn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bổ sung đối tượng áp dụng là thành viên bù trừ và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. Đây là những đối tượng được quy định mới tại Luật chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và là các tổ chức trực tiếp cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, liên quan đến việc mở tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài, Thông tư 51/2021/TT-BTC quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài có thể mở tài khoản tại cả ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán. Tuy nhiên, việc mở tài khoản lưu ký phải đảm bảo chỉ được mở duy nhất 01 tài khoản lưu ký trong hệ thống ngân hàng lưu ký và tại mỗi công ty chứng khoán chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký.

Thứ ba, liên quan đến nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, Thông tư 51/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm quy định hướng dẫn cập nhật thông tin khi thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan nhưng không có sự thay đổi về đại diện báo cáo sở hữu, công bố thông tin. Trong trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân được chỉ định, ủy quyền chỉ cần cập nhật danh sách nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, kèm theo giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài mới, không yêu cầu toàn bộ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu ký lại giấy chỉ định, ủy quyền.

Thứ tư, các mẫu biểu báo cáo của Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký, các tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Thông tư 51/2021/TT-BTC đã được giản lược, điều chỉnh lại.

Việc ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2021/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Các điểm mới của Thông tư 51/2021/TT-BTC vừa đảm bảo nhu cầu quản lý, giám sát vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả hơn trong thời gian tới.

UBCKNN

  

Các tin khác