Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân có thể ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho CTCK được không?
02/12/2021

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân có thể ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho công ty chứng khoán được không? Đề nghị cho biết các nguyên tắc và phạm vi ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).

Trả lời:

Điều 86 Luật Chứng khoán quy định công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.

Điều 19 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc chung

a) Công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân;

b) Việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân;

c) Công ty chứng khoán không được nhận ủy thác quyết định toàn bộ giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư cá nhân. Khách hàng phải ghi rõ các nội dung ủy thác cụ thể theo quy định;

d) Chứng khoán được phép ủy thác mua, bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom);

đ) Công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc quản lý quỹ thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Việc chỉ định này được nêu rõ trong hợp đồng ký giữa công ty và nhà đầu tư cá nhân.

2. Phạm vi ủy thác bao gồm các nội dung sau:

a) Loại chứng khoán giao dịch;

b) Khối lượng tối đa có thể mua, bán cho từng loại chứng khoán;

c) Giá trị tối đa cho từng lệnh giao dịch;

d) Tổng giá trị giao dịch tối đa cho một ngày giao dịch;

đ) Phương thức giao dịch, loại lệnh giao dịch.

Các tin khác