Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Tôi là chị ruột của Chủ tịch HĐQT và đang sở hữu 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng XYZ nếu chào mua công khai thì tôi phải nộp hồ sơ đăng ký như thế nào?
23/07/2021

Tôi là chị ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đang sở hữu 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng XYZ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK. Nay tôi dự kiến dùng tiền của cá nhân mua tiếp cổ phiếu của công ty đại chúng này để sở hữu lên mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì có phải thực hiện chào mua công khai không? Trường hợp phải chào mua công khai thì tôi phải nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như thế nào?

Trả lời:

Bà là chị ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đang sở hữu 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng XYZ; như vậy theo quy định tại điểm b, d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì cá nhân bà là “người có liên quan” của công ty đại chúng XYZ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì cá nhân bà phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK.

“Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng.”

Tại khoản 1 Điều 85 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) quy định hồ sơ đăng ký chào mua công khai bao gồm:

- Giấy đăng ký chào mua công khai theo Mẫu số 23 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155;

- Bản công bố thông tin theo Mẫu số 24 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức đăng ký chào mua công khai thông qua việc chào mua công khai;

- Giấy xác nhận bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng đối với tổ chức, cá nhân chào mua công khai hoặc giấy xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng của tổ chức, cá nhân chào mua công khai đảm bảo tổ chức, cá nhân có đủ tiền để thực hiện chào mua công khai. Tài liệu này phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ;

- Văn bản của công ty chứng khoán xác nhận làm đại lý chào mua công khai;

- Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp chào mua công khai dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.

Các tin khác