Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp về GDCK: Thành viên lập quỹ là gì? Muốn trở thành Thành viên lập quỹ, công ty phải đáp ứng những điều kiện nào?
29/11/2021

Thành viên lập quỹ là gì? Muốn trở thành Thành viên lập quỹ, công ty phải đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 17 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC, Thành viên lập quỹ là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ty quản lý quỹ.

Căn cứ Điều 215 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điều kiện để trở thành thành viên lập quỹ bao gồm:

1. Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký.

2. Trong 12 tháng gàn nhất, trước tháng nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục, công ty chứng khoán phải duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt 220%, hoặc một tỷ lệ khác cao hơn theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; ngân hàng lưu ký phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

3. Đã ký hợp đồng lập quỹ hoán đổi danh mục với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

4. Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập quỹ.

Các tin khác