Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết thời hạn khắc phục và các quy định hạn chế đối với CTCK không duy trì điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh theo quy định?
02/12/2021

Đề nghị cho biết thời hạn khắc phục và các quy định hạn chế đối với công ty chứng khoán không duy trì điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán?

Trả lời:

Theo Điều 85 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán phải duy trì các điều kiện cấp giấy phép theo quy định về vốn; cổ đông/thành viên góp vốn, cổ đông/thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở vật chất và nhân sự. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện duy trì cấp phép hoặc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán phải thông qua phương án khắc phục và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng đối với điều kiện về vốn chủ sở hữu, tối đa là 03 tháng đối với các điều kiện khác kể từ ngày không đáp ứng điều kiện.

Trong thời gian thực hiện phương án khắc phục, công ty chứng khoán không được mở rộng hoạt động kinh doanh; không được chia lợi nhuận; không được mua lại cổ phiếu, trừ việc mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc do sửa lỗi giao dịch.

Các tin khác