Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Giới thiệu về Quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
26/07/2021

Ngày 14/7/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 450/QĐ-UBCK ngày 14/7/2021 gồm 03 Chương, 18 Điều và 02 Phụ lục.

Chương I. Quy định chung gồm 08 Điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các yêu cầu chung về sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS), yêu cầu về dữ liệu của báo cáo, yêu cầu về an toàn bảo mật, về nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo.

Chương II. Quy định cụ thể gồm 07 Điều (từ Điều 9 đến Điều 15) quy định về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống IDS, quy trình gửi báo cáo và công bố thông tin trên Hệ thống IDS, quy định về cập nhật hồ sơ công ty đại chúng, xử lý sự cố, quy định về quản lý và sử dụng tài khoản, thông tin báo cáo và công bố qua Hệ thống IDS, quy định trách nhiệm của Công ty đại chúng.

Chương III. Tổ chức thực hiện gồm 03 Điều (từ Điều 16 đến Điều 18) quy định về tổ chức thực hiện Quy chế, thông tin về đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ, sửa đổi bổ sung Quy chế.

Quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 14/7/2021 có một số điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 như sau:

- Về căn cứ pháp lý: Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực. Do đó, căn cứ pháp lý của Quyết định được cập nhật, cụ thể:

+ Luật Chứng khoán ngày 26 /11/2019;

+ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

+ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

+ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

+ Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC.

- Sửa đổi các thuật ngữ cho thống nhất và phù hợp với văn bản pháp lý mới ban hành và Hệ thống IDS sau khi được nâng cấp như: Hệ thống IDS bao gồm Hệ thống tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố tại địa chỉ http://ids.ssc.gov.vn và trang https://congbothongtin.ssc.gov.vn, Hồ sơ công ty, XBRL và Biểu mẫu XBRL.

- Sửa đổi, bổ sung quy trình cấp tài khoản, quy trình lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu; Quy trình gửi báo cáo và công bố thông tin cho phù hợp với các tính năng của Hệ thống IDS nâng cấp.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin báo cáo và công bố qua Hệ thống IDS cho phù hợp với các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như:

+ Báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và công bố thông tin khác quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

+ Báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng./.

UBCKNN

Các tin khác