Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Chúng tôi có được giảm vốn điều lệ trong trường hợp Công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV hay không?
13/09/2021

Công ty quản lý quỹ của chúng tôi được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV. Do có thay đổi trong chính sách đầu tư, chủ sở hữu công ty có nhu cầu rút bớt vốn tại công ty quản lý quỹ. Xin hỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rằng công ty của chúng tôi có được giảm vốn điều lệ trong trường hợp này hay không?

  Trả lời:

  Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 188 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, công ty TNHH MTV quản lý quỹ được giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

Vốn chủ sở hữu sau khi giảm không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 25 tỷ đồng;

Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi giảm vốn đạt tối thiểu là 180%;

Các đợt giảm vốn phải cách nhau tối thiểu 12 tháng.

Các tin khác