Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết, công ty chúng tôi có được giảm vốn điều lệ theo quy định pháp luật chứng khoán không? Chúng tôi cần thực hiện thủ tục, hồ sơ gì để giảm vốn điều lệ?
03/12/2021

Chúng tôi là công ty chứng khoán đang hoạt động dự kiến giảm vốn điều lệ trong thời gian tới. Đề nghị cho biết, công ty chúng tôi có được giảm vốn điều lệ theo quy định pháp luật chứng khoán không? Chúng tôi cần thực hiện thủ tục, hồ sơ gì để giảm vốn điều lệ?

Trả lời:

Điều 188 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định về giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

1. Công ty chứng khoán thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Vốn chủ sở hữu sau khi giảm không thấp hơn mức vốn quy định tại Điều 175 155/2020/NĐ-CP;

b) Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi giảm vốn đạt tối thiểu là 180%;

c) Các đợt giảm vốn phải cách nhau tối thiểu 12 tháng;

d) Đối với công ty chứng khoán là công ty cổ phần, điều kiện bao gồm các quy định điều kiện mua lại cổ phiếu của chính mình quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán;

đ) Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán trước khi thực hiện việc giảm vốn điều lệ, phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký gồm:

a) Giấy đăng ký giảm vốn điều lệ theo Mẫu số 72 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

b) Quyết định của cấp có thẩm quyền của công ty chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài thông qua phương án giảm vốn, trong đó phương án giảm vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

c) Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu, hoàn trả phần vốn góp;

d) Đối với trường hợp công ty chứng khoán là công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, hồ sơ kèm theo các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Chứng khoán.

Các tin khác