Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công ty XYZ thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT không phải thực hiện chào mua công khai thì tôi có được miễn không?
26/07/2021

Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng XYZ và sở hữu 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty XYZ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty XYZ thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 không phải thực hiện chào mua công khai thì tôi có được miễn chào mua công khai không?

Trả lời:

Tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 quy định về các đối tượng không phải chào mua công khai nếu thuộc trường hợp “Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng.”.

Theo đó, trong trường hợp này việc chuyển nhượng cổ phiếu của cá nhân ông/ bà chỉ được miễn trừ chào mua công khai khi Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhương, nhận chuyển nhượng thì mới thuộc trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

Các tin khác