Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp CTDC: Chúng tôi đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phải làm thủ tục gì với UBCKNN?
11/02/2022

Công ty chúng tôi là công ty đại chúng từ 2015. Do tình hình covid, kinh doanh công ty lâm vào khó khăn. Chúng tôi đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi phải làm thủ tục gì với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?

Trả lời:

  Khoản 5 Điều 38 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định “Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.”

  Khoản 1 Điều 8 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng quy định hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp như sau:

  “1. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp

  a) Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

  b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.”

  Việc công bố thông tin về giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

  Do đó, công ty căn cứ vào các quy định trên để thực hiện.

Các tin khác