Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Công ty chứng khoán được cấp phép những nghiệp vụ kinh doanh nào và quy định về vốn pháp định tối thiểu của từng nghiệp vụ đó?
01/12/2021

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, đề nghị cho biết công ty chứng khoán được cấp phép những nghiệp vụ kinh doanh nào và quy định về vốn pháp định tối thiểu của từng nghiệp vụ đó?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 72 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán;

b) Tự doanh chứng khoán;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau:

a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng;

b) Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn điều lệ tối thiểu là tổng số vốn tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

Các tin khác