Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Pháp luật chứng khoán hiện nay có quy định gì về điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng không?
21/07/2021

Công ty chúng tôi dự kiến thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng và lựa chọn phương thức có bảo lãnh phát hành. Pháp luật chứng khoán hiện nay có quy định gì về điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng không?

Trả lời:

Điều 17 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

1. Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng khoán, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của Luật này;

b) Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật;

c) Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành.

2. Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực hiện bảo lãnh theo phương thức nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Các tin khác