Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Điều kiện đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ trong công ty quản lý quỹ như thế nào, chúng tôi mong được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể?
13/09/2021

Qua tìm hiểu các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, chúng tôi hiểu rằng nhân sự của công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ (khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán). Tuy nhiên, về điều kiện đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ và bố trí nhân sự này làm việc tại bộ phận/phòng/ban nào trong công ty quản lý quỹ, chúng tôi mong được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể.

  Trả lời:

Về bộ phận làm việc của nhân viên kiểm soát tuân thủ: Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (điểm a khoản 4 Điều 6) quy định “Cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm soát nội bộ phải có tối thiểu: Một nhân viên kiểm soát tuân thủ ”. Như vậy, được hiểu nhân viên kiểm soát tuân thủ được bố trí làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty quản lý quỹ.

  Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 99/2020/TT-BTC đã quy định công ty quản lý quỹ thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban điều hành.

Về điều kiện đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ: Như đã trình bày ở trên, nhân viên kiểm soát tuân thủ làm việc tại bộ phận kiểm toán; do vậy phải đồng thời đáp ứng điều kiện chung đối với nhân sự bộ phận kiểm soát nội bộ (quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 99/2020/TT-BTC) và điều kiện riêng đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ (quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 99/2020/TT-BTC).

  Cụ thể bao gồm 06 điều kiện sau đây:

Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm;

Có chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hoặc đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA từ bậc II trở lên (Chartered Financial Analyst level II) hoặc CIIA (Certified International Investment Analyst - Final Level); hoặc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm tại các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn của các công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức kiểm toán hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán nhà nước;

Không phải là người có liên quan của thành viên Ban điều hành và không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh chứng khoán được cấp phép;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành luật và có kinh nghiệm làm việc về luật ít nhất là 01 năm.

Các tin khác