Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp: Một số câu hỏi về Hợp đồng tương lai trái phiếu chính Phủ
07/06/2019

Câu 1: T ài sn cơ s ca hp đồng tuơng lai trái phiếu Chính ph 5 năm là gì?

Trả lời: Tài sản s ca hp đng tuơng lai trái phiếu Chính ph là mt trái phiếu gi đnh, các đc đim tương t mt trái phiếu Chính ph v mnh giá, lãi sut danh nghĩa và k hn đưc xác đnh căn c vào tình hình thc tế ca th trưng trái phiếu Chính ph giao ngay.

- K hn: 5 năm

- Mnh giá: 100.000 đng, trùng vi mnh giá ca trái phiếu trên th trưng giao ngay.

- i sut danh nghĩa: 5%/năm

Câu 2: Vì sao la chn k hạn 5 năm cho hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph?

Trả lời: Vic xác đnh kỳ hn ca trái phiếu gi đnh là 5 năm được da trên tính thanh khon cũng như t trng ca loi kỳ hn này trong cu kỳ hn phát hành trên th trưng giao ngay. Theo thng ca S Giao dch Chng khn (SGDCK), trái phiếu Chính ph 5 năm do Kho bc Nhà nưc phát hành được phát hành nhiu nht trên th trưng cp và thanh khon tt trên th trưng th cấp, vì vy SGDCK đã s dng trái phiếu Chính ph kỳ hn 5 năm làm tài sn s cho

Hp đng tương lai trên trái phiếu Chính ph.

Câu 3: Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph có nhng tháng đáo hn như thế nào?

Trả lời: Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph 3 tháng đáo hn gn theo chu k quý gn nht vi các tháng theo chu kquý là các tháng 3,6,9,12 và ti mt thi đim, SGDCK niêm yết Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph các tháng đáo hn là 3 tháng gn nht.

Ví d: Vào thi đim tháng 2, SGDCK niêm yết Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph đáo hn vào các tháng 3,6,9.

Câu 4: Lãi suất danh nghĩa ca Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph có thưng đưc điu chnh theo thc tế thtrưng kng?

Trả lời: Không. Ví d ti th trưng Nht Bn, lãi sut coupon hin ti khong 0,5%/năm trong khi lãi sut danh nghĩa ca Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph 10 năm là 6%. H số chuyn đi đã đm bo x lý sự khác bit gia lãi sut coupon trên th trưng và lãi sut danh nghĩa ca trái phiếu gi đnh làm tài sn s cho HĐTL. T ny niêm yết đu tiên

19/10/1985 đến nay, lãi sut danh nghĩa ca trái phiếu gi đnh làm tài sn s cho HĐTL trái phiếu chính ph 10 năm

ti Nht Bn vn gi n đnh là 6%, và đã hình thành tp quán giao dch trên th trưng, do đó, s thay đi th ảnh

hưng đến thói quen và h thng k thut ca thành viên.

Câu 5: Quy mô hp đồng tương lai trên trái phiếu Chính ph là bao nhiêu?

Trả lời: Quy mô hp đng tuơng lai trái phiếu Chính ph đưc xác đnh như sau:

Quy mô hp đng = Mnh giá ca tài sn s x H số nhân hp đng

SGDCK xác đnh h số nhân hp đng tùy theo tng mu hp đng. Hin ti, h số nhân hp đng là 10.000, quy mô hp đng là 1 t đng.

Câu 6: Khối lưng giao dch Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph ti thiu là bao nhiêu?

Trả lời: Khi lưng giao dch Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph ti thiu là 1 hp đng, tương đương 1 t đng giá trdanh nghĩa. Như vy, nhà đu tư th đt các lnh giao dch vi khi lưng là 1, 2, 3…. hp đồng.

Câu 7: Phương thc thc hin thanh toán cho Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph là gì?

Trả lời: Phương thc thc hin thanh tn cho Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph 5 năm là chuyn giao vt cht

(physical delivery) vi ny thanh tn cui cùng là ny làm vic th ba (03) sau ny giao dch cui cùng.

Ngưi n la chn và quyết đnh chuyn giao trái phiếu trong r trái phiếu giao hàng đ thc hin nghĩa v thanh tn trái phiếu cho người mua. Đi li, ngưi mua thanh tn tin khi nhn đưc trái phiếu ti ny thanh tn cui cùng. Tt c các nghip v thanh tn này đu đưc thc hin thông qua Trung tâm Lưu Chng khn Vit Nam (TTLKCKVN) vi tư cách là người mua đi vi tt cả các ngưi n, đng thi là ngưi n đi vi tt cả các ngưi mua hp đng.

Các quy đnh cụ th v hoạt đng qu, bù tr, thanh tn Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph đưc quy đnh

cụ th ti Quy chế qu, bù tr và thanh tn chng khn phái sinh do TTLKCKVN ban hành kèm theo Quyết đnh số

96/QĐ-TTLKCK ny 23/3/2017 và sa đi, b sung bng Quyết đnh số 87/QĐ-VSD ny 19/7/2018.

Câu 8: Nếu không có đúng trái phiếu đ giao thì tôi có đưc phép dùng trái phiếu khác không?

Không. Trái phiếu dùng đ giao phi là mt trong các trái phiếu đ điu kin trong r trái phiếu giao hàng do SGDCK

quy đnh.

Câu 9: R trái phiếu chuyn giao có c đc đim như thế nào?

Trả lời: R trái phiếu chuyn giao bao gm các trái phiếu đ điu kin đ giao hàng, c th:

- Là trái phiếu Chính ph do Kho bc Nhà nưc phát hành;

- Có k hn còn li tính ti ny thanh tn cui cùng t 3 năm đến 7 năm;

- Có giá tr niêm yết ti thiu là 2.000 t đồng;

- Thanh tn lãi đnh kỳ 12 tháng/ ln, thanh tn gc 1 ln khi đáo hn.

SGDCK sẽ thc hin công b danh sách trái phiếu đ điu kin chuyn giao là ba (03) ny giao dch trưc ny giao dch đu tiên ca hp đng. Trong sut thi gian niêm yết ca hp đng, SGDCK s liên tc cp nht danh sách trái phiếu trong r trái phiếu chuyn giao và cht r ba mươi (30) ny trưc ny giao dch cui cùng ca mã hp đng.Trưng hp ny này rơi vào ny ngh, ny cht danh sách s là ny giao dch lin trưc. Danh sách trái phiếu đ điu kin chuyn giao s đưc cp nht đến ny cht danh sách.Tương ng vi mi trái phiếu đ điu kin đ chuyn giao s h số

chuyn đi ca tng trái phiếu đó.

Ví d: Gi sử không ny ngh bt thưng (ch ngh giao dch vào th 7 và ch nht), hin ti là 15/5/2018, SGDCK ra mt sn phm Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph và thc niêm yết 3 mã Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph đáo hn vào tháng 6,9,12/2018 vi các mã hp đng tương ng là VGB5F1806, VGB5F1809 và VGB5F1812, đồng thi công b r trái phiếu chuyn giao cho ba (03) hp đồng trên vào ny 10/5/2018. Ny cht r cho các mã hp

đồng trên như sau:

TL TPCP

Ngày giao dch cuối cùng

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày chốt rổ trái phiếu chuyển

giao

VGB5F1806

15/06/2018

18/06/2018

16/05/2018

VGB5F1809

14/09/2018

19/09/2018

15/08/2018

VGB5F1812

14/12/2018

19/12/2018

14/11/2018

Câu 10: H s chuyn đi có thay đi trong thời gian niêm yết hp đng không?

Trả lời: Không. H số chuyn đi ca tng trái phiếu trong r trái phiếu chuyn giao s đưc cố đnh trong sut thi gian niêm yết hp đng tương lai trái phiếu Chính ph.

Câu 11: T rái phiếu r nhất là gì?

Trả lời: Thông thưng, ngưi n s la chn trái phiếu r nht (cheapest-to-deliver bond - CTD) trong r trái phiếu giao hàng đ thc hin nghĩa v thanh tn trái phiếu cho ngưi mua. Trái phiếu r nht (CTD) là trái phiếu chi phí giao hàng r nht so vi các mã còn li trong r ti thi đim tính tn hay là trái phiếu đem li khon lãi ln nht/l nh nht khi thc hin chiến lưc mua trái phiếu đng thi n Hp đồng tương lai trái phiếu Chính ph và sau đó đóng v thế ti ny đáo

hn.

CTD là trái phiếu t l Giá th trưng ca trái phiếu chuyn giao/CF nh nht.

Trong đó, Giá th trưng ca trái phiếu đưc ly t giá giao dch trái phiếu ti th trưng s hoc giá t đưng cong li sut;

Ví d, ngưi n thc hin nghĩa v chuyn giao trái phiếu trong r giá và h số chuyn đi (CF) như sau :

trái phi ếu chuyển

gi ao

Gi á yết trái phi ếu (VND)

CF

Tỷ l Gi á trái phi ếu/CF

TD1621111

99.500

1,0382

95.838

TD1621222

143.500

1,5188

94.482

TD1621333

119.750

1,2615

94.926

Như vy, trái phiếu TD1621222 Giá th trưng ca trái phiếu chuyn giao/CF thp nht và là trái phiếu r nht đchuyn giao.

Câu 12: T rong trưng hp tôi không mun nắm v thế đến khi đáo hn, tôi có th làm như thế nào?

Trả lời: Trong trưng hp nhà đu tư không mun nm v thế đến khi đáo hn th thc hin đóng v thế trưc hn (offset).

Cơ chế đóng v thế như sau :

  

Vị thế

Ban đầu

NĐT A: mua 50 hợp đng đáo hạn tháng 9/2018 từ NĐT B

Người mua: NĐT A Người n: NĐT B

Khi NĐT thực hiện

đóng vị thế

NĐT A muốn offset vị thế mua nên

NĐT A bán 50 hợp đng tháng 9/2018

cho NĐT C

Vị thế ròng của NĐT A lúc này bng 0

*Sau offset:

Người mua: NĐT C Người n: vẫn NĐT B

Câu 13: T hông thưng, t l HĐT L trái phiếu Chính ph đưc thc hin chuyn giao vt chất là bao nhiêu?

Trả lời: Ch2-3% Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph đưc gi đến khi đáo hn đ thc hin thanh tn đáo hn. Phn ln các HĐTL trái phiếu chính ph thưng đưc thanh lý (đóng v thế trưc hn) trong tháng spot month hoc đưc roll- over. Theo nghiên cu và làm vic vi các chuyên gia, ti Nht Bn, t l các hp đng tuơng lai trên trái phiếu đưc roll- over lên đến 99%. Ti th trưng M, t l Hp đng tương lai trái phiếu Chính ph đưc nm gi đến khi đáo hn cũng

ch khong 2,6%.

Câu 14: Roll over là gì?

Roll over th hiu là 1 hình thc đo n, đưc sử dụng khi nhà đu tư không mun thc hin thanh tn hay đóng

v thế trưc hn (offset) mà mun chuyn v thế nm gi ca mình sang các tháng đáo hn xa hơn.

Ví d: Nhà đu tư A mua 50 hp đng đáo hn tháng 3/2019 nhưng không mun thc hin thanh tn vào tháng

3/2019 mà mun thc hin vào tháng 6/2019, nhà đu tư A th thc hin đng thi vic n 50 hp đng đáo hn tháng

3/2019 và mua 50 hp đng đáo hn tháng 6/2019.

Các tin khác