Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán? Trả lời:
01/12/2021

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần chứng khoán dự kiến phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ. Đề nghị cho biết hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán?

Trả lời:

Điều 77 Luật Chứng khoán quy định về tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty chứng khoán, theo nguyên tắc sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

b) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

Do vậy, tùy theo nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hay cá nhân và đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 100% hoặc 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

Các tin khác