Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán với số CMND 9 số nếu đổi sang CCCD. Vậy phải đổi lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không?
03/12/2021

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán với số chứng minh nhân dân 9 số. Nay tôi đổi sang thẻ căn cước công dân. Vậy tôi có thuộc diện đổi lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không? Đề nghị cho biết những trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hồ sơ để được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán?

Trả lời:

Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định các trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán hoặc bị hỏng, bị mất;

b) Thông tin xác nhận nhân thân của người hành nghề ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán thay đổi (số giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, họ tên, ngày tháng năm sinh).

Như vậy, trường hợp đổi thẻ căn cước công dân từ chứng minh nhân dân 9 số thuộc trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định nêu trên.

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a) Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 213 Nghị định này;

b) Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; 02 ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trừ trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất chứng chỉ.

Các tin khác