Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp chào bán ra công chúng: Đề nghị cho biết các quy định của pháp luật chứng khoán về đại diện người sở hữu trái phiếu?
23/07/2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty tôi đã thông qua việc chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chào bán trái phiếu. Chúng tôi được biết, một trong những điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng là có đại diện người sở hữu trái phiếu. Đề nghị cho biết các quy định của pháp luật chứng khoán về đại diện người sở hữu trái phiếu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì một trong những điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng là phải có đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này. (Khoản 11 Điều 23 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Theo đó, Điều 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về đại diện người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Trước khi trái phiếu được phát hành, Đại diện người sở hữu trái phiếu do tổ chức phát hành chỉ định.

2. Đại diện người sở hữu trái phiếu không phải tổ chức bảo lãnh thanh toán của tổ chức phát hành, bên sở hữu tài sản bảo đảm của trái phiếu hoặc cổ đông lớn hoặc người có liên quan của tổ chức phát hành.

3. Đại diện người sở hữu trái phiếu có tối thiểu các trách nhiệm sau:

a) Giám sát việc tuân thủ các cam kết của tổ chức phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu;

b) Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác;

c) Yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tổ chức phát hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

d) Trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán bằng phương thức bảo đảm bằng tài sản, Đại diện người sở hữu hái phiếu là tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm, thay mặt người sở hữu trái phiếu thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp Đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Đại diện người sở hữu trái phiếu phải chỉ định bên thứ ba nhận tài sản bảo đảm. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm có trách nhiệm phối hợp với Đại diện người sở hữu trái phiếu để quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

e) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

4. Đại diện người sở hữu trái phiếu được thay đổi khi được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Trường hợp thay đổi các điều khoản khác tại Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, việc thay đổi phải đồng thời được cấp có thẩm quyền của tổ chức phát hành thông qua.

Các tin khác