Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 15/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-UBCK ngày 09/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
458/QĐ-UBCK
Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN.
15/07/2021
15/07/2021
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Trần Văn Dũng
Quy định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
12/QĐ-BTC (06/01/2021)
Quyết định số 12/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
37/2020/QĐ-TTG (22/12/2020)
Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
32/QĐ-TTg (06/01/2019)
Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
583/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 583/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần
585/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 585/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ra công chúng.
584/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 584/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược.
586/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 586/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần
950/QĐ-BTC (18/06/2018)
Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 19/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy Chứng khoán Nhà nước
803/QĐ-BTC (27/05/2018)
Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
424/QĐ-BTC (28/03/2018)
Quyết định số 424/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến