Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

    Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính ký ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
156/2020/NĐ-CP
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
31/12/2020
01/01/2021
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Nghị định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
155/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
158/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
36/VBHN-BTC  (04/07/2019)
Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
37/VBHN-BTC (04/07/2019)
Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
151/2018/NĐ-CP (06/11/2018)
Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
71/2017/NĐ-CP (05/06/2017)
Nghị số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
01/VBHN-BTC (16/02/2017)
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BTC hợp nhất Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
145/2016/NĐ-CP (31/10/2016)
Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
86/2016/NĐ-CP (30/06/2016)
Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
20/VBHN-BTC (04/08/2015)
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.