Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
128/2021/NĐ-CP
Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
30/12/2021
01/01/2022
Chính phủ
Lê Minh Khái
Nghị định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
158/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
155/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
156/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
153/2020/NĐ-CP (30/12/2020)
Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
36/VBHN-BTC  (04/07/2019)
Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
37/VBHN-BTC (04/07/2019)
Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
151/2018/NĐ-CP (06/11/2018)
Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
01/VBHN-BTC (16/02/2017)
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BTC hợp nhất Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
20/VBHN-BTC (04/08/2015)
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
170/2013/NĐ-CP  (12/11/2013)
Ngày 13/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007.