Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 14/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/03/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
450/QĐ-UBCK
Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
14/07/2021
14/07/2021
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Trần Văn Dũng
Quyết định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
379/QĐ-UBCK (02/06/2021)
Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán
1571/QĐ-BTC (18/08/2019)
Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
242/QĐ-TTg (27/02/2019)
Quyếtt định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”
1205/QĐ-UBCK (26/12/2017)
Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 của UBCKNN về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017
1043/QĐ-BTC (04/06/2017)
Quyết định số 1043/QĐ-BTC công bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
151/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN về việc thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
87/QĐ-UBCK (24/01/2017)
Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
2515/QĐ-BTC (23/11/2016)
Quyết định số 2515/QĐ-BTC Ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2002/QĐ-BTC (19/09/2016)
Quyết định số 2002/QĐ-BTC 20/9/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
695/QĐ-UBCK (12/07/2016)
Quyết định số 695/QĐ-UBCK ngày 13/7/2016 về việc thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.